سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

اخبار و اطلاعیه ها
1399/2/9فراخوان تجدید ارزیابی کیفی تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/2/8فراخوان مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)اطلاعات
1398/12/25اعلام نتیجه تجدید مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1398/12/20زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهراطلاعات
1398/12/12تعویق زمان بازگشایی پاکات مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاداطلاعات