سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

اخبار و اطلاعیه ها
1399/6/1اصلاحیه شماره یک فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعاتدریافت فایل
1399/5/26فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/25اعلام نتیجه مناقصه احداث معبر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/23فراخوان مناقصه احداث معابر A2O2 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/17اعلام نتیجه مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)اطلاعات