سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

اخبار و اطلاعیه ها
1399/4/17اعلام نتیجه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/17اعلام نتیجه مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/13اطلاعیه مناقصه احداث معابر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/5اصلاحیه اسناد مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)اطلاعات
1399/4/4اصلاحیه اسناد مناقصه تأمین نیروی انسانی بمنظور انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد ارونداطلاعات