سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

اخبار و اطلاعیه ها
1399/3/26اصلاحیه اسناد مناقصه احداث معابر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/3/25اعلام نتیجه ارزیابی کیفی تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/3/25فراخوان تجدید مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)اطلاعات
1399/3/19فراخوان مناقصه تأمین نیروی انسانی بمنظور انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/3/19فراخوان مناقصه احداث معبر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات