سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

اخبار و اطلاعیه ها
1399/3/12لغو فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند تا اطلاع ثانویاطلاعات
1399/3/10فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/2/26تعویق زمان تحویل پاکات تجدید ارزیابی کیفی تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/2/26تعویق زمان تحویل و بازگشایی پاکات مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند(کنزالمال)اطلاعات
1399/2/14فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح و ساماندهی بخشی از معابر شهرستان آبادان در منطقه آزاد ارونداطلاعات