سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

اخبار و اطلاعیه ها
1396/5/18اصلاحیه شماره یک مزایده فروش تجهیزات آبرسانی و تأسیساتی مازاد و مستعملاطلاعات
1396/5/11مزایده فروش اقلام، لوازم و تجهیزات مازاد سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/5/10اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/5/3لغو فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/4/26تجدید فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/4/17فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/4/11اصلاحیه شماره یک مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/4/11اطلاعیه شماره یک مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/3/23فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/3/21اصلاحیه شماره سه فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/3/17اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/3/16اصلاحیه شماره دو فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانیاطلاعات
1396/3/8اصلاحیه شماره یک فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانیاطلاعات
1396/3/1فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/3/1تجدید فراخوان مزایده فروش بازار اروند خرمشهر موسوم به بازار چینی ها (کنزالمال)اطلاعات
1396/3/1فراخوان مزایده فروش بازار اروند خرمشهر موسوم به بازار چینی ها (کنزالمال)اطلاعات
1396/3/1فراخوان ارزیابی کیفی مزایده گران پروژه واگذاری آزمایشگاههای غذا و داروی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/3/1اعلام نتیجه مناقصه طبخ و توزیع غذای سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات