سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/7/2

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در تجدید مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند میرساند، ماده 2 قرارداد موجود در صفحه 16 اسناد مناقصه به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده 2) تاریخ تنفیذ، تاریخ شروع کار، مدت قرارداد:

مدت این قرارداد 12 ماه و از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

تبصره 1: پیمانکار مکلف است حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ شروع قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع قرارداد اقدام نماید.

تبصره 2: تاریخ شروع هر بخش از بخشهای پنج گانه قرارداد حسب ابلاغ دستگاه نظارت می باشد.

                                                                                                                                          واحد مناقصات اداره امور قراردادها