سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اعلام نتیجه مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/7/9

به اطلاع کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند میرساند، جلسه کمیسیون معاملات در تاریخ 99/07/07 برگزار و شرکت فجر آفرین جنوب به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                 واحد مناقصات  اداره امور قراردادها