سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اصلاحیه اسناد مناقصه تأمین نیروی انسانی بمنظور انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/4/4

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه تأمین نیروی انسانی بمنظور انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد اروند میرساند موضوع مناقصه مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد:

موضوع مناقصه:  انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد اروند

                                                                                                                                                   واحد مناقصات اداره امور قراردادها