سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اطلاعیه مناقصه احداث معابر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/4/13

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه احداث معابر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند میرساند مطابق با بند 17 ازدعوتنامه اسناد مناقصه، پیشنهادهای واصله در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 99/04/16 در کمیسیون معاملات بازگشایی  می گردد. بدیهی است آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/04/15 خواهد بود.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                            واحد مناقصات اداره امور قراردادها