سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اصلاحیه اسناد مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)


تاریخ درج

1399/4/5

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در تجدید مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) میرساند، اسناد مزایده مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد.بدیهی است ملاک بررسی اسناد براساس موارد اصلاحی ذیل بوده و موارد درج شده قبلی در اسناد از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1- مبلغ پایه مزایده از قرار هر کیلوگرم 45.760 ریال بوده که بدین ترتیب مبلغ کل آهن آلات 9.152.000.000 ریال می باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار(مزایده) 457.600.000 ریال می باشد.

                                                                                                                                        واحد مناقصات اداره امور قراردادها