سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

مزایده فروش 55 دستگاه سوزن UIC60 دستی راست گرد و چپ گرد به همراه ست کامل تراورس بتنی تحت لیسانس وسلو،کوزیفر فرانسه


تاریخ درج

1399/6/17

                                                                                               فراخوان مزایده

 

 سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا ازکلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ 99/06/18  لغایت 99/06/24 براساس شرایط و اطلاعات خواسته شده در این آگهی نسبت به خرید و تهیه اسناد اقدام نموده و تا پایان وقت اداری مورخ 99/07/06 پیشنهاد خود را  به انضمام مدارک خواسته شده به این سازمان ارسال نمایند.

ردیف

عنوان مزایده

محل استقرار

مبلغ پایه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

مبلغ فروش اسناد مزایده (ریال)

1

فروش 55 دستگاه سوزن راه آهن UIC60 دستی راست گرد و چپ گرد به همراه ست کامل تراورس بتنی تحت لیسانس ولسو، کوزیفر فرانسه

خرمشهر ابتدای جاده خرمشهر- اهواز

651,750,000,000

15،735،000،000

500،000

 

  • متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند (بخش خدمات الکترونیک اروند – امور قراردادها- سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند) به نشانی اینترنتی ذیل آگهی نسبت به خرید و دریافت اسناد بصورت آنلاین اقدام نمایند.
  • زمان بازگشایی پاکات : ساعت 10:00 صبح مورخ 99/07/07 در محل سازمان منطقه آزاد اروند.
  • پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ تضمین، ضمانت نامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید .بدیهی است به پیشنهاد های فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
  • تمامی پاکتها می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.
  • هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مزایده، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان مزایده از طریق بخش مناقصات سایت اینترنتی سازمان منطقه آزاد اروند به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.
  • آدرس سایت اینترنتی و سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان::  

 

www.arvandfreezone.com

Contracts.arvandfreezone.com