سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اصلاحیه اسناد مناقصه احداث معابر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/3/26

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه احداث معابر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند میرساند، موارد مذکور در صفحه 7 اسناد مناقصه به شرح ذیل اصلاح می گردد:

بند 14: آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/04/08 می باشد.

بند 17: پیشنهادهای واصله در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 99/04/09 در کمیسیون معاملات بازگشایی  می گردد. مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از زمان بازگشایی پاکات می باشد.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                            واحد مناقصات اداره امور قراردادها