سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/7/22

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در تجدید فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند میرساند، ماده 10 قرارداد بند مربوط به تضمین حسن انجام کار(صفحه 19 اسناد مناقصه) به شرح ذیل اصلاح می گردد: 

تضمین حسن انجام کار: از کلیه پرداختها به پیمانکار ضمن کسر کسورات قانونی 10% بعنوان سپرده تضمین حسن انجام کار کسر می گردد که پس از پایان قرارداد و تائیدکارفرما به پیمانکار مسترد می گردد. در صورت صلاحدید کارفرما می تواند بجای کسر مبلغ فوق نسبت به اخذ سفته از پیمانکار اقدام نماید.

                                                         واحد مناقصات اداره امور قراردادها