سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اعلام نتیجه ارزیابی کیفی تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/3/25

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در فراخوان ارزیابی کیفی با موضوع تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند میرساند، اسامی شرکت هایی که حداقل امتیاز لازم در ارزیابی کیفی مذکور را کسب ننموده اند بشرح ذیل اعلام می گردد. بدیهی است شرکت هایی که نام آنها در لیست اعلامی زیر ذکر نشده است، امتیاز لازم جهت شرکت در مناقصه را کسب نموده اند.

شایان ذکر است متعاقباً در خصوص برگزاری مناقصه به واجدین شرایط اطلاع رسانی خواهد شد.

1- بهکار خدمات شیوا

2- آروین روناک ورنا اوکسین

                                                                                                                                              واحد مناقصات اداره امور قراردادها