سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/7/22

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در تجدید فراخوان مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند میرساند، ماده 10 قرارداد بند مربوط به تضمین حسن انجام کار(صفحه 19 اسناد مناقصه) به شرح ذیل اصلاح می گردد: 

تضمین حسن انجام کار: از کلیه پرداختها به پیمانکار ضمن کسر کسورات قانونی 10% بعنوان سپرده تضمین حسن انجام کار کسر می گردد که پس از پایان قرارداد و تائیدکارفرما به پیمانکار مسترد می گردد. در صورت صلاحدید کارفرما می تواند بجای کسر مبلغ فوق نسبت به اخذ سفته از پیمانکار اقدام نماید.

                                                      واحد مناقصات اداره امور قراردادها