سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهر


تاریخ درج

1398/12/20

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهر در منطقه آزاد اروند میرساند، جلسه بازگشایی پاکات مناقصه مذکور ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 98/12/21 در محل سالن حراست سازمان برگزار می گردد.

                                                                                                                             واحد مناقصات سازمان منطقه آزاد اروند