سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

تعویق زمان تحویل و بازگشایی پاکات مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند(کنزالمال)


تاریخ درج

1399/2/26

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند(کنزالمال) میرساند، نظر به تعطیلات پیاپی به جهت شیوع بیماری کرونا آخرین مهلت تحویل پاکات مزایده مذکور پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/02/30 اعلام می گردد. ضمناً جلسه بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ 99/02/31 برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است هرگونه تغییر در تاریخ های فوق از طریق همین سامانه مجدداً اطلاع رسانی خواهد شد.

                                                                                                          واحد مناقصات اداره امور قراردادها