سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اصلاحیه شماره دو تجدید فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/7/5

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در تجدید مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند میرساند، موارد مذکور در اسناد مناقصه به شرح ذیل اصلاح می گردد. لذا یادآور می شود موارد اصلاحی ذیل ملاک اسناد مناقصه بوده و موارد قبلی کان لم یکن تلقی می گردد.

بند 6-2 سپرده حسن اجرای کار از ماده 6 تضامین(صفحه19):

به جهت تضمین حسن اجرای کار، به میزان 10 درصد مبلغ ناخالص کارکرد پیمانکار، فقط در بخش خدمات نت(به استثنای مبلغ خرید قطعات یدکی) از هر صورت وضعیت تأیید شده پیمانکارکسر و تا پایان زمان دوره تضمین (موضوع ماده 7) نزد کارفرما باقی خواهد ماند. همچنین در صورت صلاحدید کارفرما می تواند به جای کسر مبلغ فوق نسبت به اخذ سفته از پیمانکار اقدام نماید

بند 8-31 (صفحه24):

پیمانکار تصریح می نماید که توانایی پرداخت حقوق و مزایای 2 ماه  کلیه پرسنل تحت سرپرستی خود را دارد، لذا در صورت تأخیر در تخصیص یا عدم نقدینگی کارفرما، پیمانکار متعهد می گردد راساً نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان به مدت مذکور اقدام نماید.

                                 

                                                                                                                                 واحد مناقصات اداره امور قراردادها