سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اصلاحیه شماره یک فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/6/1

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند میرساند، موارد مذکور در اسناد مناقصه به شرح ذیل اصلاح می گردد. لذا یادآور می شود موارد اصلاحی ذیل ملاک اسناد مناقصه بوده و موارد قبلی کان لم یکن تلقی می گردد.

- صفحه 23 بند 8-20: مسئولیت رعایت کلیه ضوابط ایمنی و فنی در اجرای موضوع قرارداد، متوجه پیمانکار می باشد. بر همین اساس مشارالیه مکلف است اقدام لازم را به عمل آورده و تعلیمات ضروری را به عوامل اجرایی خویش ارائه و بر اجرای آنها نظارت کامل نماید.ضمناً دارا بودن مجوزهای لازم در زمینه آسانسور و آتش نشانی و HSE یا استفاده از خدمات فعالین دارای مجوز در این بخش ضروری می باشد.

- صفحه 23 بند 8-21: پیمانکار موظف است حداقل 3 بار در طول مدت قرارداد آموزشهای هر بخش را که توسط کارفرما تعیین و تأیید می گردند، به پرسنل خود ارائه نماید.ضمناً هزینه تهیه اقلام پذیرایی بعهده کارفرما می باشد.

- صفحه 72: در توضیحات ذیل جدول شماره 2 بند سوم (تعداد دفعات بارندگی در هر ماه از متراژ و صورت وضعیت ارسالی پیمانکار کسر می گردد) حذف گردیده است.

- صفحه75: توضیحات ذیل جدول بند 4: پیمانکار موظف می باشد علاوه بر آیتم های جدول شماره 1 ( اماکن مورد نظر جهت انجام خدمات) بند 14 هر محلی که نیاز به انجام خدمات و رفت و روب دارد را با نظر کارفرما اقدام نماید.

- صفحه 81 تیتر بالای جدول: جدول شماره (3-2) – هزینه تامین اقلام مصرفی آبدارخانه ها، اقلام مصرفی اداری، هزینه ماشین آلات موردنیاز جهت تنظیفات و نگهداری امور خدمات و خرید خدمات

شایان ذکر است صفحات 85، 84، 37، 31 و همچنین توضیحات پیوست جدول صفحه 81 اسناد از طریق لینک موجود درهمین اطلاعیه قابل دریافت می باشد. لذا مناقصه گران می بایست فایل مربوطه را پس از دانلود در اسناد مناقصه جایگزین نمایند. بدیهی است صفحات قبلی از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                  واحد مناقصات اداره امور قراردادها