سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/6/11

                                                                                         فراخوان مناقصه

 سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 99/06/12 لغایت  99/06/18 جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ 99/06/30 برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مدت پیمان

(ماه)

مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه (ریال)

نوع مناقصه

رشته و حداقل

پایه مورد نیاز

مبلغ فروش

اسناد (ریال)

1

انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند

54،804،223،966

12 ماه

2,741,000,000

عمومی یک

مرحله ای

**

500,000

 

**الف) دارا بودن گواهی صلاحیت معتبر از اداره کار و  امور اجتماعی در زمینه های خدمات عمومی، نگهداری و خدمات فضای سبز

**ب) دو سال سابقه کار خاتمه یافته مرتبط با موضوع قرارداد به همراه رضایت نامه کتبی از کارفرما یا کارفرمایان قبلی

**ج) گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی(مرتبط با موضوع پروژه)

  1. منبع تأمین اعتبار : منابع داخلی سازمان.
  2. متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند (بخش خدمات الکترونیک اروند – امور قراردادها- سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند) به نشانی اینترنتی ذیل آگهی نسبت به خرید و دریافت اسناد بصورت آنلاین اقدام نمایند.
  3. زمان بازگشایی پاکات 10:00 مورخ 99/06/31 در سازمان منطقه آزاد اروند خواهد بود.
  4. پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ تضمین، ضمانت نامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید .بدیهی است به پیشنهاد های فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  5. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  7. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  8. تمامی پاکتها می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.
  9. هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مناقصه، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.
  10. آدرس سایت اینترنتی و سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند:     

 

www.arvandfreezone.com

Contracts.arvandfreezone.com