سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

فراخوان جذب سرمایه گذار تجهیز،راه اندازی و بهره برداری از سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی سازمان منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/8/28

فراخوان جذب سرمایه گذار

 

 سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد طرح سرمایه گذاری ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح دارای توان مالی، فنی و اجرایی واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 99/09/01 لغایت  99/09/05 جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ 99/09/16 برای تحویل اسناد فراخوان طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

 

ردیف

نام طرح

مبلغ سرمایه گذاری پایه اولیه(ریال)

نوع و مدت قرارداد

1

تجهیز،راه اندازی و بهره برداری از سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی سازمان منطقه آزاد اروند

 

100/000/000/000 (ده میلیارد تومان)

اجاره-5 ساله

 

  • اسناد فراخوان بصورت اینترنتی و صرفا از طریق سایت سازمان منطقه آزاد اروند قابل دریافت می باشد.
  • محل تحویل پاکات : دفتر مدیریت حراست سازمان منطقه آزاد اروند.
  • هرگونه اطلاع رسانی رسمی و اخبار مرتبط با فراخوان از طریق بخش مناقصات و مزایدات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه متقاضیان خواهد رسید.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان قید گردیده است.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده سرمایه گذار منتخب می باشد.
  • مسیر دریافت اسناد فراخوان از طریق سایت :

الف ) سایت سازمان منطقه آزاد اروند – خدمات الکترونیک – امور قراردادها- سامانه فروش اسناد مناقصه

        آدرس سایت اینترنتی  :      

     http://www.arvandfreezone.com

 https://contracts.arvandfreezone.com