سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

فراخوان مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)


تاریخ درج

1399/2/8

                                                                                                                                                                 فراخوان مزایده

 سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا ازکلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ 99/02/11  لغایت 99/02/15 براساس شرایط و اطلاعات خواسته شده در این آگهی نسبت به خرید و تهیه اسناد اقدام نموده و تا پایان وقت اداری مورخ 99/02/28 پیشنهاد خود را  به انضمام مدارک خواسته شده به این سازمان ارسال نمایند.

ردیف

عنوان مزایده

محل استقرار و تناژ

مبلغ پایه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

مبلغ فروش اسناد مزایده (ریال)

1

فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)

خرمشهر- مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) به تناژ تقریبی 200 تن

7,800,000,000

390،000،000

500،000

 

  • متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند (بخش خدمات الکترونیک اروند – امور قراردادها- سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند) به نشانی اینترنتی ذیل آگهی نسبت به خرید و دریافت اسناد بصورت آنلاین اقدام نمایند.
  • زمان بازگشایی پاکات : ساعت 10:00 صبح مورخ 99/02/29 در محل سازمان منطقه آزاد اروند.
  • پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ تضمین، ضمانت نامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید .بدیهی است به پیشنهاد های فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
  • تمامی پاکتها می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.
  • هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مزایده، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان مزایده از طریق بخش مناقصات سایت اینترنتی سازمان منطقه آزاد اروند به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.
  • آدرس سایت اینترنتی و سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان::  

 

 

www.arvandfreezone.com

Contracts.arvandfreezone.com