سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اعلام نتیجه مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/4/17

به اطلاع کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروندمیرساند، جلسه کمیسیون معاملات در تاریخ 99/04/11 برگزار و شرکت سنگرداران امین مسجدسلیمان به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.

                                                                                                                                                                                                            اداره امور قراردادها